Algemene Voorwaarden

1.1        Deze algemene voorwaarden worden aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat u deze op een eenvoudige manier kunt opslaan op een duurzame gegevensdrager. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

1.2        Wij adviseren u een afdruk van deze voorwaarden te maken en te bewaren of een digitale kopie op te slaan. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg s.v.p. bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

2.1       Prasíno, hierna te noemen “wij” of “Producent” gevestigd te Alkmaar

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar. KVK-nummer: 68430582 

Addres: Lagedijk 12C, 1544 BG in Zaandijk
BTW-nummer: 857437938B01

Mail: info@prasinocbd.com;

Telefoonnummer: +316 17 17 18 92   

Toepasselijke beroepsregels: Nederlandse Reclamecode (www.reclamecode.nl)

3.1         De actuele prijzen van onze producten vindt u op de Website.

De prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Er worden afleveringskosten in rekening gebracht, afhankelijk van het aantal producten dat u bestelt. De afleveringskosten en eventuele bijkomende kosten zijn vermeld op de Website. Indien u niet akkoord gaat met de afleveringskosten en/of het totaalbedrag, kunt u de bestelprocedure afbreken. Indien u de bestelprocedure voltooit, bent u de totaalprijs inclusief afleveringskosten verschuldigd.

3.2         Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen.

In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden.

4.1         De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling via het bestelformulier op de Website ontvangen en u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer s.v.p. elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.

4.2         De betaalmogelijkheden zijn op de bestelpagina’s vermeld. Betalingen verlopen via een zogenaamde “payment service provider”. De algemene voorwaarden van de payment service provider zijn van toepassing op het betalingsproces.

4.3         Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

4.4         Na ontvangst van uw bestelling zenden wij u een bevestiging per e-mail (de “Bevestigingsmail”). Deze Bevestigingsmail bevat de essentiële elementen van de overeenkomst. U kunt de Bevestigingsmail afdrukken en opslaan. Als u geen Bevestigingsmail ontvangt binnen één werkdag nadat u het bestelformulier op de website heeft ingevuld, is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier.

4.5         Wij kunnen ons – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

4.6         Voor alle producten op de Website geldt: leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen.

5.1         Als plaats van levering geldt het adres in Nederland dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt in het bestelformulier op de Website.

5.2         De bezorging wordt uitgevoerd door een post- of koeriersbedrijf. In de Bevestigingsmail treft u de verwachte afleverdatum aan. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.

6.1         Indien u consument bent, kunt u de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden (herroepen). Wij mogen u vragen vrijwillig de reden hiervan aan ons te melden; u bent niet verplicht de reden aan ons op te geven.

6.2         De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in zodra u of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder/bezorger is, het product ontvangt, of – als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld – de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product van deze bestelling heeft ontvangen. Behoudens tegenbewijs worden alle bestelde producten van één bestelling geacht tegelijkertijd afgeleverd te zijn.

6.3         Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die redelijkerwijs nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het product uitsluitend behandeld en bekeken mag worden zoals dat gebruikelijk is in een winkel.

6.4          U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven is in artikel 6.3.

6.5          U kunt de overeenkomst ontbinden door het bijgevoegde formulier volledig in te vullen en binnen de bedenktijd van 14 dagen terug te sturen naar het adres dat vermeld is in het formulier. Ook kunt u de overeenkomst ontbinden door binnen de bedenktijd van 14 dagen een aangetekende brief met dezelfde gegevens te sturen naar het adres dat vermeld is in de bij het formulier behorende instructie. U kunt ook kiezen voor andere wijzen van verzending, bijv. verzending per gewone post. In de wet is bepaald dat de bewijslast voor de juiste en tijdige verzending van deze verklaring op de consument rust. Daarom raden wij verzending per gewone post af.

6.6         Als u gebruik maakt van dit herroepingsrecht voor consumenten, dient u de producten goed verpakt, compleet en in de originele staat terug te sturen naar:

Prasíno

T.a.v. Afdeling Retouren

1817 MN te Alkmaar

Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de in artikel 6.5 bedoelde melding.

6.7         De volgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

a.Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

b.Volgens specificaties van u vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van u, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

d. Producten waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;

e. Overige in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek genoemde producten en diensten.

7.1       Als u een product aan ons terugzendt omdat het gebrekkig is, zullen wij u zonder verdere kosten een vervangend product zenden. In dat geval ontvangt u de koopprijs en verzendkosten van het oorspronkelijke product niet retour.

7.2       Als u de overeenkomst herroept (ontbindt) met inachtneming van artikel 6 en geen vervangend product wenst te ontvangen, vergoeden of crediteren wij de door u betaalde koopprijs, inclusief eventuele leveringskosten en andere bedragen die u ons betaald heeft voor het betreffende aan ons geretourneerde product, binnen 14 dagen nadat wij het correct ingevulde en tijdig ingediende herroepingsformulier of vergelijkbaar document hebben ontvangen. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product terug hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden naar het in artikel 6.6 genoemde adres, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.3         Voor de wijze van terugbetaling nemen wij contact met u op, tenzij wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt.

7.4    Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, worden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetaald.

8.1         De inhoud van de Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Prasíno of de betreffende rechthebbende.

8.2      U mag de Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prasíno is het niet toegestaan enig onderdeel van de site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

9.1          Op een aantal plaatsen op de Website vragen wij om uw gegevens. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die u achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.2         Gegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

9.3         Wie verwijderd wil worden uit het databestand, kan dit middels het contactformulier op de website kenbaar maken. In dat geval zullen de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

9.4         Tevens bestaat de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen, als deze niet juist of onvolledig zijn vermeld.

10.1    Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van de Website en de aangeboden producten, kan Prasíno niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. Prasíno aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de Website, en producten die aangekocht worden via de Website.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Prasíno gelden eveneens voor alle door Prasíno ingeschakelde en derden.

10.2   E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Prasíno staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

10.3    Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

10.4     Wij zijn niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.5    Indien wij in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk zijn, aanvaren wij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de ter zake doende factuur.

11.1     Prasíno en consument/afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop Prasíno geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd

12.1      Door gebruik te maken van de Website vrijwaart u Prasíno van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

13.1      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen binnen bekwame tijd nadat u gebreken in het geleverde product of de geleverde dienst heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

13.2       De artikelen 6 en 7 zijn van niet van toepassing indien de koper handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

13.3     Prasíno mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

13.4     Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20180930

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt; voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Heineken Nederland B.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt namelijk ook gebruik maken van de onderstaande contact gegevens.

Prasíno

T.a.v. Consumer Contact & Care

1817 MN te Alkmaar

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan:

Prasíno

T.a.v. Consumer Contact & Care

1817 MN te Alkmaar

Terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.